بلوک سفالی تیغه ای-بلوک پی چینی

بلوک سفالی تیغه ای-بلوک پی چینی یکی ازپرکاربردترین مصالح هستندکه تولید وتوسط نمایندگی هادرسایراستانها به مشتریان عرضه میگرددواز  آنجایئ که مشتریان به دنبال جنس باکیفیت عالی هستندلذاسعی در این داشتیم که با استفاده از تکنولوژی بتوانیم تیغه های دیواری با سطح صاف ودوری ازشکستگی به مشتریان عرضه کنیم. مشتریانی که  اقدام  به بنائی می کنندازکف سازی شروع وبرای پی چینی استفاده از آجرسفال یا آجرفشاری وتیغه ای رادرمرحله خرید خودقرارمی دهندوبه نظرمی رسدبهتراست  که کارقبلی بعضی ازاستادکاران نسبت به انجام دادن کارپیچینی انها را مشاهد نمایم .

نحوه محاسبه دیوارچینی بابلوک سیمانی ؟

دراینجا می خواهیم نحوه محاسبه دیوارچینی با بلوک سیمانی توخالی وتوپر راتوضیح مختصری ارائه بنمایم که بعضی از دوستان درمورد نحوه این محاسبه برای دیوار باغات یا حصارزمین خود که آیا ازآجرسفال استفاده  نماییم یاازبلوک کدام بهترمی باشد. مهمترین نکته که درموردتعداددرهرمترمربع چه میزان می باشد وقابل اهمیت است ابعاد بلوک سیمانی می باشد.

نکته قابل توجه ومهم :

اگرطول بلوک 40 سانتی متر  باشد تعداددرهرمترمربع 5/12 عدد مورداستفاده قرارمیگیرد

اگرطول بلوک 50 سانتی مترباشد تعداددرهرمترمربع 10 عدد مورداستفاده قرارمیگیرد

مثالی رابرام شما می زنم که بهترمتوجه بشوید؟

اگربخواهیم یک دیواربه طول100 مترراباارتفاع 1متربالا بیاوریم چه تعدادبلوک نیازاست درصورتیکه طول بلوک 40 سانت باشد؟

تعدادبلوک=تعداددرهرمترمربع*ارتفاع *  طول دیوار

1250=5/12*1*100

که  بااین روش میتوانید براحتی تعداد بلوک رادرقیمت هرعدد بلوک ضرب نمایید ومیزان یک مترمربع رامحاسبه نمایید

نحوه اجرای دیواربابلوک سیمانی ؟

نکته قابل توجه ومهم :

اول سطح زمین باملات که مخلوطی از شن وسیمان می باشد به ضخامت دونیم سانت می پوشانیم وبعدبلوک سیمانی خودرابرروی سطح ملات ریخته شده است سوراخ های بلوک به سطح پایین قرارمی گیرد و ته بلوک روبه بالا قرارمی گیردوروی آن سطح 5 یا 8 میلمترسیمان قرار می گیرد وبلوک زیزین بایدصاف وترازقراربگیردوبلوک بعدی برروی آن قرارمی گیردو به همین ترتیب ادامه پیدامی کند لذاباید به این نکته توجه داشته باشیم که بندها برروی هم قرارنگیرندچون باعث می شود دیواراز گیروبست کافی برخوردارنباشدوفروریزد .وکه برای دیوارچینی درهرمترمربع حدود 250 کیلو ملات مورد استفاده قرارمی گیرد.

نحوه دیوارچینی بابلوک سفالی

دیوارچینی بیشتردرساختمانها براساس موقعیت وهمچنین دردسترس بودن بلوک سفالی با تیغه های دیواری انجام میگیرد که عرض ویاضخامت دیوار رامشخص می نمایددرصورتیکه دیوارچینی نیز بااجر یا سفال 10 سوراخه قرمزیا سفال زرد انجام می گیرد وبعضی نیزازآجرفشاری یا گره ای برای دیوارچینی ازآن استفاده می کنند دلیل دیگری که ازآجرسفال یاگره ای است قابل استفاده مجدد ازاین آجرها است که بعد ازتخریت نیز میتوان ازاین آجرها مجدد استفاده نمود ولی باید به این امرتوجه داشته باشیم که رنگ آجروکیفیت اجرازدست نرفته باشد که قابل استفاده نمی باشد برای دیوارکشی با آجرواستفاده ازملات نسبت به آجریک به شش می باشد.

اجرت دیوارچینی ساختمان به شرح ذیل می باشد:

  1. دیوارچینی باآجرسفال باضخامت10سانت درهرمترمربع 18000ت
  2. دیوارچینی باآجرسفال باضخامت 20 سانت درهرمترمربع 25000ت
  3. دیوارچینی باآجرسفال باضخامت 35 سانت درهرمترمربع30000ت
  4. دیوارچینی باآجرفشاری باضخامت 10 سانت  درهرمترمربع 25000ت
  5. دیوارچینی باآجرفشاری باضخامت 20 سانت درهرمترمربع32000ت
  6. دیوارچینی باآجرفشاری باضخامت 35 سانت درهرمترمربع 45000ت

اجرت دیوارچینی نیزبا آجرسفال بابند کشی هرمترمربع از 90000ت تا 120000 ت می باشد

1

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما